Medan den insådda åkern blommade och levde sitt liv 2022 funderade jag parallellt på dess utformning och den tilltänkta klusterformationen, hur stor den skulle vara och vad den skulle innehålla? Vad skulle odlas i övriga åkern, skulle där odlas maskinellt eller ej? Den sista frågan gav mej mest huvudbry. Enklaste alternativet vore att låta den följa övriga jordbrukets växelbruk, med rotationen potatis, ärt, havre med insådd vall & gräs-klöver vall. Det som skapar problem är att all sådd och tröskning är köpetjänst av entreprenör med stora maskiner och stora jordbruksredskap. Dessa vill sej inte passa in med den småskaligt tilltänkta enkelallén med smala odlingsstråk. För åkerns yttre kanter och hela den södra skuggiga änden skulle hållas orörd och förbli blommande mångfaldsåker. Åtminstone så länge det skulle gå att hållas vid liv som sådan utan att kvickrot eller annat gräs tog över.

 

Då jag blickade tillbaka på mina uppsatta mål med åkern, så insåg jag, att där faktiskt inte stod att den skulle producera saluförbar gröda, utan att det ätbara som skulle odlas var till självhushåll. Punktlistan för åkern är A och O och det var bra att repetera den för en själv för att projektet ej skulle irra iväg åt fel håll. Nedan mina uppsatta mål för åkern igen en gång:

 • en pollinerarvänlig plats
 • en plats för biologisk mångfald, från markens mikroorganismer upp till större vilt
 • en kolsänka
 • vackert för ögat
 • en naturlig förlängning till bostadstomten och dess odlingar
 • ett ställe till för matproduktion i självhushållningen
 • lättskött och ta lite tid i anspråk
 • inspiration för andra med liknande områden
 • lätt att återställa tillbaka till maskinellt odlad produktionsmark

 

Kort och gott altså en blomstrande åker med träd/buskar och andra en- eller fleråriga ätbara grödor! För självhushåll!


Vintern 2023 fortsatte spånandet på den bästa utformningen av åkern. Innehållet till klusterformation hade från begynnelsen varit rätt klar men hur stråkena utanför den skulle se ut, var fortfarande ett stort frågetecken. Det skulle ju trots allt vara lättskött!

 

Faktorer som påverkat klusterformationens växtval är dels punktlistan ovan men även andra saker har beaktats. Växterna skulle vara sådanna som ännu inte fanns på gården och som hushållet ville använda. Därtill skulle de klara jordmånen, odlingszon 3 och av att stå mitt ute på åkern i pinande vindar. Växthöjden måste vara låg, dvs bestå av buskar, för att ej skugga runtomliggande odlingsmark eller skapa skugga på åkern andra sidan utfallet, österom projektåkern. Höga träd passar sej ej heller i.o.m att de som fullstora skuggar solpanelen på vår uthusrad. Det tar visserligen många år för träd att bli högresta och solpanelen måhända är uttjänt tills dess, men saken måste ändå tas i beaktande! Ett träd kommer dock att planteras, längst norrut, där den ej står i vägen för solpanelen så lång stund. Med ett träd skapas skogsdunge känsla samt att det blir bra för fågellivet. Fåglarna sitter säkert gärna där i väntan på att bären skall mogna!

 

Klusterformationens plantlista:

 • Skogsalm Ulmus glabra 25m högt, ätbar almfrukt i maj (en brett vingad nöt). Lite nektar och pollen.
 • Midsommarros Rosa spinosissima 'Plena' för kronblad till te, ansiktsvatten dyl. Ger pollen.
 • Havtorn  Hippophaë rhamnoides för bär.  《Sorterna Eva, Pertsik och Tarmo》
 • Saskatoon Amelanchier alnifolia för bär.  《Sorterna Martin och Northline》

 

Önskelista på grödor för odlingsstråk (denna del sedanmera reviderad i.o.m omplanering 2024 - större delen kommer enbart odlas i trädgården):

 • Jordgubb Fragaria ananassa för bär. Lite nektar och pollen.
 • Vejde Isatis tinctoria för färgning av garn/tyg. Ger nektar.
 • Solros Helianthus annuus frö för att göra solrosskott. Ger nektar, pollen och frö.
 • Åkerböna Vicia faba för bönor. Ger nektar och pollen. 《Svensk kultursort - Brottby》
 • Nakenhavre Avena sativa för mathavre och gryn.  《Tjeckisk kultursort》
 • Nakenkorn Hordeum vulgare för matkorn.  《Finsk kultursort - Jorma》
 • Gråärt Pisum sativum var. arvenses för matprotein. Ger nektar och pollen.  《Finsk kultursort Malmgård》
 • Potatislök Allium cepa var. aggregatum för matlök. 《Finsk kultursort Lappeenranta och Pudasjärvi》

 

Här kan du se pollen- och nektarhalten hos andra växter https://alltombiodling.se/bivaxter-draglista/


Första handfasta åtgärden tidiga vårvintern 2023 var just dessa pollinatörer i åtanke. Maten såddes in sommaren 2022 och nu behövde boendet för vildbin ses över. Till östväggen på uthusbyggnaden byggdes två bihotell. Designen blev en låda på 20 x 15 x 40 cm med öppning åt två håll, mot söder och mot norr samt hål bestående av bamburör och borrhål i olika storlekar i vedklabbar. Det var meningen att två större halmbalar till humlebon skulle fraktas över åkern till skogsmarken väster om åkern men frostnätterna uteblev när vi väl blev klara för att utföra operationen 3:e veckan i april, så det blev framflyttat till sommaren, för att ej köra sönder åkern med tungt maskineri! Det blev slutligen endast 6 stycken små fyrkantiga halmbalar staplade till en hög!

Här kan du läsa mera om hur man kan bygga bon åt bin och humlor, samt mycket annat en kan göra för att gynna mångfalden på åkermark och i gårdsmiljö

https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/biologisk-mangfald/akerlandskapet#h-Dukanskeocksaarintresseradavdethar

3 oktober 2023. Båda bihotellen hade fått invånare. Några av hålen i vedklabbarna var igentäppta på såväl södra som norra sidan!

Den andra åtgärden på året var en tidig krossning av växtresterna som stått kvar över vintern. Riktigt som planerat gick det inte. Åkern hade ett snö-is täcke som först behövde smälta bort och när den väl hade försvunnit lovades inga ordentliga frostnätter mera på väderleksrapporten. Det var en avvägning ifall åtgärden alls skulle göras, för risken var stor att det skulle bli körspår ifall marken inte var frusen! Skulle man vänta tills slutet på maj, då åkern brukar ha torkat upp, så skulle växterna redan ha kommit igång! I slutänden blev det en kompromiss då en krossning utfördes morgonen den 11 april. Det var då eller aldrig, för det var sista utlovade natten med köldgrader och mätaren hade på natten memorerat - 2,7 °C som längsta temperatur. Klockan 7.30, när den 20minuter långa proceduren gjordes, var temperaturen 0-1°C. Eftersom körspår uppstod lämnades nästan hela södra änden okörd medans den norra delen krossades trots att 3-4cm djupa däckavtryck uppstod. Då jag med grepen testade hur pass frusen marken var, kom jag dock bara 7cm ner. Så kanske rötterna inte hade skadats?! Det skulle ju visa sej senare hur växtligheten tog sej i körspåren!

Om det var dumt gjort eller ej, vete tusan, men tanken var nu att putsa upp åtminstone i den norra delen där vidare åtgärder skulle följa! Alternativet, att helt och hållet låta bli krossningen, hade kanske inte varit fel det heller!


Utformingen på enkelallén är en klusterformad ö i den nordliga delen av åkern. Där lyser solen in hela dagen och man kan göra nytta av dess mittparti som varit besvärlig med sin elstolpe och berg i dagern. Buskar och träd planteras med 2,5 meters mellanrum och 4 meters radavstånd. Den insådda blomsterblandningen blir kvar som grönt marktäcke och hålles lågt genom slagning med lie, traktorgräsklippare och traktorkross. Raka rader just av den anledningen att det skall gå snabbt och enkelt att slå av gräset. Buskraderna planterasi väst-östlig riktning så att varje buske får del av lika mycket sol. Har man raden i nord-sydlig riktning får östsidan på buskarna mindre sol!

Bilden är enbart i illustrerande syfte. Måtten är ej skalenliga!

 

 • 1st skogsalm på minst 3 meters avstånd från havtornen.

 

 • 1st midsommarros (blå blomma) i samma rad som havtornen.

 

 • 7st hon havtorn och 2st han havtorn i totalt tre rader. Buskarna planteras 2,5 meter ifrån varandra och på 4 meters radavstånd.

 

 • 6st saskatoon i två rader. Buskarna planteras 2,5 meter ifrån varandra och på 4 meters radavstånd. Området måste hållas nära berget i.o.m att det finns ett dräneringsrör på 80cm djup 8m söder om det och detta får ej växa fast av rötter! 

 

 • Direktsådd område längst västerut, nära befintlig odling i växthus och köksland för enkel tillgång & tillsyn.

 

Åkern kunde som sagt ej bearbetas då den angets som tvåårig mångfaldsåker i miljöstödsansökan 2022. I praktiken kunde åkern brytas upp först tidigast 1.10.2023. Att direktså in mera var dock inget hinder och jag gjorde ett försök i mindre format på några kvadratmeter där jag för hand direktsådde stråk med solros, åkerböna, gråärt och durra. Detta var ett experiment för att se hur det fungerar att odla direkt i tätbevuxen blomster/klöver vall. Solrosorna såddes i åkerns östra kant i traktorspår som uppkommit vid vårkrossningen. Jag använde fågelfrö som blivit över från vintern och krattade över med blöt & klumpig jord (marken var väldigt blöt ännu i slutet på maj)! De övriga såddes på åkerns västra kant närmast boningshuset för enklaste åtkomst till platsen under säsong. Här sådde jag också i traktorspår men täckte sådden med gammal jord från växthusodlingen. På samma område, på ett ställe med glesare växtlighet året 2022, sådde jag in en liten påse Esparsett frön. Stället var troligen glesbevuxet 2022 p.g.a. kompaktion så jag luftade upp med att sticka hål (bredgrepa) med en vanlig grep innan jag direktsådde. Solrosorna fick inga vidare åtgärder efter sådd men de övriga fick en ordentlig bevattning i början!

Solrosorna kom upp och hann blomma fint innan höstens frostnätter (som kom sent detta år). Blommorna var små vilket troligen berodde på att det var fågelfrö jag använde. Esparsett och durra såg jag aldrig skymten av men bondböna och gråärt kom upp. Gråärt kom glest men så gott som alla bondbönor grodde och växte till sej bra. Det blev dock färre baljor per planta i åkern jämfört med de som växte i kökslandet! Direktsådd av solros i större skala är definitivt något jag kommer att försöka få till framöver på denna åker!

9 juli 2023. Solrosor som tar sej fint bland kvickrot och timotej. Bondböna Brottby och gråärt Malmgård i andra respektive tredje bilden.

Hur blev den fleråriga, blommande mångfaldsåkern andra året? Inget vidare och inget som kan skyllas på den tidiga vårkrossningen då den dåliga blomningen även fanns på åkerpartierna som ej slogs! Förutom ett fint täcke av vit- och rödklöver så var åkern översållad av kvickrot och timotej. Någon enstaka honungsfacelia sågs. Den som jag hade trott skulle självså sej fint till den grad att den skulle bli till ett ogräs! Inte en skymt av blålucern eller kummin och gul sötväppling och käringtand fick man leta efter som en nål i en höstack. Det blev inget av Esparsetten heller! Eftersom andra årets blommor uteblev slogs åkern med krossen innan kvickrotens frö mognade. Fr.o.m 2024 blir det att återgå till att sköta åkern som en vall igen, d.v.s slå av den för att hålla kvickroten i styr. Klöverblomningen blir då bara lite senare! Med insekterna i åtanke skulle slagning i omgångar vara det bästa alternativet. Då kunde man ombesörja klöverblomning sommaren igenom! Humlor sågs för övrigt mera av denna sommar, kanske för att klöverblomningen var i tid detta år?!

Kvickrotsbilden från juli och käringtand och gul sötväppling från 18 augusti 2023.

På sommaren förbereddes planteringsplatserna för trädet och buskarna genom att mäta in dem och placera ut 0,5 paffbitar som täcktes med ett tjockt lager flis. Kvickroten kom förväntat igenom och det hela kompletterades med svart plast med en lastpall ovanpå som tyngd. På så sätt kvävdes gräset på planteringspositionerna bort och planteringen av saskatoon på senhösten underlättades (havtorn först våren 2024 eftersom vårplantering rekommenderas för dem). Vid inmätningen av planteringspositionerna försäkrades att det ej fanns berg under med hjälp av grep! Det hela gick enligt planerat förutom för en hon havtornsbuske som faller bort i.o.m att berget är ytligt och tillräckligt jorddjup fattas.

30 juli 2023. Platserna för buskarna utmätta och förberedda. Grannens katt blev glad i den nya lekplatsen, där gräset mot sensommaren hölls kort med traktor gräsklippare.

Saskaton spöplantorna, som planterades i början på oktober, var av sin klena storlek enklast att skydda mot hare och rådjur med stamskydd som snurrades runt dess stödpinne, så att spöplantan blev däri! Skogsalmen fick inget skydd med antagandet att den skulle få vara ifred (vilket den inte fick)! Marken kring plantorna täcktes med paff + bark, för att plantorna ej skulle behöva konkurrera om resurserna med gräset och etablera sej snabbare. Sorten Martin planterades norr om Northline, då jag hade läst att den skulle bli högre (fanns dock andra källor som hävdade tvärtom?!). Plantering, skötsel och skörd anvisningar för saskaton (och havtorn) tas för övrigt från nätet och Hushållningssällskapets odlingsbeskrivning udda bär - 2021.

25 april 2024. Vintern hade gjort ett sista ryck med lite snö! Redan några veckor innan hade stamskyddet på aronia spöplantorna öppnats för att vårsolen ej skulle steka dem inne i den svarta plasten. Plasten lämnades dock kvar för att hålla eventuella förbipasserande skadedjur på avstånd! Saskatoon är de smalare pinnarna, de tjockare är stödpinnar.


Genom att klicka på rutorna med årtalen kan du se vad som gjorts fram tills nu och hurudana planerna är för framtiden. 

 

Uppstart. Fakta om platsen.

Planering. De första åtgärderna och skapandet av en blomsteråker.

Årets plantering, insådd av solros och förberedelse för ny odlingsbädd.

Året 2025 och funderingar kring framtida möjligheter.