Skogsjordbruk, engelskans Agroforestry, är ett samlingsnamn för olika former av odlingssystem där jordbruk kombinerar träd/buskar med odling av grödor eller bete. Förenklat kunde man säga att det är jordbruk och skogsbruk i ett. Kombinationsformen skall ge högre avkastning och lönsamhet samtidigt som det bl.a är en kolsänka, bygger matjord, främjar vattenhushållningen, ökar biodiversiteten och motverkar erosion.

Här kan du läsa mer om de olika agroforestry systemen och om deras fördelar.

https://agroforestry.se/

 

Odlingssystem inom agroforestry

Skogsträdgård (forest gardening)

Trädjordbruk (silvoarable/alley cropping)

Skogsbete (silvopasture)

Skogsodling (forest farming)

Kantzonodling (boundery systems)

Av agroforestry systemen är det alléodling (trädjordbruk) som jag är intresserad av att implementera på vår 0,6 hektar stora åker öst om vår bostadstomt.

 

Alléodling innebär att perenna växter som t.ex. bärbuskar, frukt- och nötträd odlas i rader på åkermark. Mellan raderna odlas mat, foder eller andra specialgrödor. Ettåriga grödor kan t.ex. vara spannmål, potatis, ärter, bönor och fodervall. Specialgrödor kan vara ett- eller fleråriga såsom blommor, medicinalväxter och jordgubb. Även grönsaker kan odlas i alléerna. Odlandet är ofta mekaniserat men är ingen regel. Designen görs alltid enligt gårdens inriktning, platsens beskaffenhet och enligt eventuell befintlig maskinpark!

 

Du kan läsa mera om alléodling i länken ovan!

Gårdens alléodling kommer att bestå av bara en endaste perenn rad, utformad som ett kluster likt en liten skogsö. En helt unikt utformad design enligt åkerns egenskaper. Därtill har den holistiska helheten tagits i beaktande, vad som är syftet med hela projektet, hur det smälter samman med gårdens övriga delar och dess människor. Där mitt statement of purpose lyder; 

"Trädgården och odlingarna finns till för att jag skall få utlopp för min kreativitet, mitt odlarintresse & självförsörjningsanspråk. Vi som bor här vill kunna äta smakfullt, ekologiskt, näringsrikt samt sådant som ej finns att köpa. Platsen skall också vara en hemvist för avkoppling och ge sinneslugn och ro. Platsen skall öka naturens mångfald och ge kommande generationer rikliga resurser att tillgå." 


Projektet pågår under flera år och därför tycker jag det är lämpligast att presentera arbetsgången från år till år. Genom att klicka på rutorna med årtalen kan du se vad som gjorts fram tills nu och hurudana planerna är för framtiden. 

 

Uppstart. Fakta om platsen.

Planering. De första åtgärderna och skapandet av en blomsteråker.

Vidareplanering. Växt- och plantlista. Årets plantering och sådd.

Årets plantering, insådd av solros och förberedelse för ny odlingsbädd.

Året 2025 och funderingar kring framtida möjligheter.