Då dagens stödsystem i Finland fortfarande inte känner till kombinationen skogsbruk + jordbruk i dess rätta bemärkelse, så togs norra delen av åkern fr.o.m 2024 bort från EU stödsystemet. För viktigare än stöd, enligt mitt tycke, är att åkerplätten som varit oanvändbar för matproduktion i vårt ekologiska jordbruk, blir något produktivt för dels människan och dels naturen. Stödet för en sådan liten åkerareal är ändå ringa!

 

Med lärdom från fjolåret, utfördes inte någon tidig krossning av växtresterna. Behov för det fanns ej heller i.o.m att kvarlämnade blomställningar från 2023 inte existerade. Därtill hade min tidigare plan reviderats, just p.g.a kvickrotens växtkraft i åkern. Planerna med odlingsytorna föll bort och nya idéer med flera buskar och träd hade istället vuxit fram! Allt i samklang med permakultur principerna  om att observera & interagera, tillämpa självreglering och acceptera feedback samt använda förändringar kreativt och reagera på dem. Den gamla planen finns att skåda här.

 

Åtgärderna för 2024 :

  • Plantera bärbuskar och träd.
  • Gräva fram berget.
  • Täcka in området mellan Saskatoon raderna med plansiloplast för att 2 år senare kunna anlägga jordgubbsland.
  • Under sommaren slå gräset runt planteringarna med lie och använda det avslagna som gödsel runt buskar/träd.
  • Slå gräset på övriga åkern med traktorkrossen 2-3 gånger och anpassa krossningen så att det finns klöverblomning kontinuerligt under säsongen.

Bilderna är enbart i illustrerande syfte. Måtten är ej skalenliga!

 

  • 8st bäraronia Viking planteras som en häck utmed diket med 2 meters avstånd mellan plantorna (den röda pilen). Plantering enbart i den soliga östra halvan av åkern, i och med att det västra används på vintern till att dumppa grannens snö samt att det är stenigt där! Marken kring buskraden täckes med paff + sågspån. Häcken ger inramning för det nya planteringsområdet samt ger skydd mot nordliga vindar.

 

  • Söder om häcken planteras 6st klibbal som förbereder/förbättrar den kompakta marken inför kommande hasselbuskar. Klibbalen blir amträd åt hasseln och tas därmed bort när den fyllt sin funktion! Valet föll på denna kvävefixerare i.o.m att den ej gör rotskott som gråalen!
  • Plantering av havtorn och midsommarros enligt tidigare plan. Längst norrut 3st Eva. Söderom 3st Pertsik  med en Tarmo däremellan som pollinerare. Raden längst i söder blir  endast en midsommarros och en havtorn hanplanta (en hon havtorn faller bort då platsen där den skulle stå har berg under). Hanplantan , vars sortnamn är bortglömt, flyttas från trädgården.

 


Genom att klicka på rutorna med årtalen kan du se vad som gjorts fram tills nu och hurudana planerna är för framtiden. 

 

Uppstart. Fakta om platsen.

Planering. De första åtgärderna och skapandet av en blomsteråker.

Vidareplanering. Växt- och plantlista. Årets plantering och sådd.

Året 2025 och funderingar kring framtida möjligheter.